Przejdź do treści strony WCAG

Informacja o szkole

]zso.jpeg

Zespół Szkół  w Ozimku składa się z następujących szkół:

- Publiczne Liceum Ogólnokształacące

- Publiczne Technikum

- Publiczna Branżowa Szkoła I Stopnia

- Publiczne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

 

Adres:

Zespół Szkół w Ozimku

ul. Częstochowska 24 , 46-040 Ozimek

tel./fax 77 4651 918 / 77 4436 450

email:

www.zsozimek.pl

 

Szkoła jest szkołą publiczną i działa na podstawie:

Aktu Założycielskiego.

Ustawy o systemie oświaty,

Ustawy - Karta Nauczyciela,

Aktów wykonawczych do wyżej wymienionych ustaw,

Statutu,

Zarządzeń Kuratora,

Zarządzeń Dyrektora Szkoły,

Ramowego planu pracy szkoły,

Planu rozwoju Szkoły

Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania,

Regulaminów:

Regulaminu Rady Pedagogicznej

Regulaminu Samorządu Uczniowskiego

Regulaminu Rady Rodziców

Regulaminu biblioteki szkolnej

Regulaminów poszczególnych pracowni