Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zamówienia publiczne powyżej 30000 €

Ozimek, 16.03.2014

1/2014   Przetarg nieograniczony na:

 Prowadzenie zajęć dydaktyczno - wyrównawczych, zajęć pozalekcyjnych ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych oraz zajęć z doradztwa zawodowego w Zespole Szkół w Ozimku.
Numer ogłoszenia: 87934 - 2014; data zamieszczenia: 16.03.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół w Ozimku , ul. Częstochowska 24, 46-040 Ozimek, woj. opolskie, tel. 77 4651918, 4436400, faks 77 4436450.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zs.ozimek.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: edukacja.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Prowadzenie zajęć dydaktyczno - wyrównawczych, zajęć pozalekcyjnych ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych oraz zajęć z doradztwa zawodowego w Zespole Szkół w Ozimku..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1 Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przeprowadzeniu zajęć: dydaktyczno - wyrównawczych, pozalekcyjnych ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych oraz z doradztwa zawodowego dla młodzieży uczęszczającej do Publicznego Gimnazjum Zespołu Szkół w Ozimku, Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Zespołu Szkól w Ozimku w ramach realizacji projektu pn. OMNIBUS POWIATU OPOLSKIEGO , współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013, Działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałania 9.1.2: Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. 1 ) Blok I zajęć dydaktyczno-wyrównawczych oraz specjalistycznych służących wyrównywaniu dysproporcji - Publiczne Gimnazjum i Publiczne Liceum Ogólnokształcące Zespołu Szkół w Ozimku. Cześć I - zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka polskiego w gimnazjum i w liceum łącznie 64h Cześć II - zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka angielskiego w gimnazjum i w liceum łącznie 64h Cześć III - zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka niemieckiego w gimnazjum i w liceum łącznie 64h Cześć IV - zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki w gimnazjum łącznie 64h Cześć V - zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki w gimnazjum łącznie 32h Cześć VI - zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki w liceum łącznie 64h 2 ) Blok II zajęć pozalekcyjnych dla uczniów ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych - Publiczne Gimnazjum i Publiczne Liceum Ogólnokształcące Zespołu Szkół w Ozimku. Cześć I - zajęcia przygotowujące do matury w liceum w zakresie podstawowym i rozszerzonym łącznie 96 4h Cześć II - zajęcia kółka matematycznego w gimnazjum łącznie 32h Cześć III - zajęcia kółka z fizyki w gimnazjum łącznie 32h Cześć IV - zajęcia kółka z chemii w gimnazjum łącznie 32h Cześć V - zajęcia kółka z biologii w gimnazjum i w liceum łącznie 64h Cześć VI - zajęcia kółka z geografii w gimnazjum i w liceum łącznie 64h Część VII - zajęcia kółka z historii i wos w gimnazjum łącznie 32h Część VIII - zajęcia kółka z historii i wos w liceum łącznie 32h Część IX - zajęcia Klubu dobrej książki w gimnazjum i w liceum łącznie 64h Część X - zajęcia Klubu dyskusyjnego z języka angielskiego w gimnazjum i w liceum łącznie 64h Część XI - zajęcia z techniki, kółko fotograficzne i informatyczne w gimnazjum i w liceum łącznie 64h 3 ) Blok III poradnictwa i doradztwa edukacyjno-zawodowego- Publiczne Gimnazjum i Publiczne Liceum Ogólnokształcące Zespołu Szkół w Ozimku. Cześć I - zajęcia z doradztwa zawodowego w Szkolnym Ośrodku Kariery w gimnazjum i w liceum łącznie 64h.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4, 80.31.00.00-0.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 18.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 28.02.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy : posiadają uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, co udokumentują poprzez złożenie dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień do wykonywania działalności związanej z przedmiotem niniejszego zamówienia;
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • posiadają wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia. Doświadczenie zawodowe tj.: co najmniej 5-letnie doświadczenie w pracy jako nauczyciel w szkolnictwie. (należy podać liczbę lat pracy jako nauczyciel w szkolnictwie). Wymagany jest dokument poświadczający doświadczenie zawodowe potwierdzony przez dyrektora szkoły. dyrektora gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalnej w zależności od wybranej części zamówienia.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - dotyczy każdej z części zamówienia; wykażą osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia (Załącznik nr 3 do SIWZ)
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Wykonawca w celu potwierdzenia dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia musi wykazać, że dysponuje zespołem zdolnym do realizacji zamówienia, a w szczególności osobą odpowiedzialną za świadczenie usługi która: - posiada wykształcenie wyższe kierunkowe z przygotowaniem pedagogicznym tj.: ukończone studia wyższe (należy podać nazwę uczelni, rok ukończenia studiów oraz kierunek).Wymagane jest załączenie potwierdzonej kserokopii dyplomu ukończenia studiów wyższych o kierunku wymaganym do prowadzenia określonych zajęć w projekcie. - posiada doświadczenie zawodowe tj.: co najmniej 5-letnie doświadczenie w pracy jako nauczyciel w szkolnictwie. (należy podać liczbę lat pracy jako nauczyciel w szkolnictwie). Wymagany jest dokument poświadczający doświadczenie zawodowe potwierdzony przez dyrektora szkoły. dyrektora gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalnej w zależności od wybranej części zamówienia.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • znajdują się w odpowiedniej sytuacji ekonomicznej i finansowej: co udokumentują poprzez złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (Załącznik nr 3 do SIWZ)

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://zsozimek.biuletyn.info.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zespół Szkół w Ozimku 46-040 Ozimek ul. Częstochowska 24.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 24.03.2014 godzina 10:00, miejsce: Oferty należy składać w Zespole Szkół w Ozimku ul. Częstochowska 24,Ozimek, sekretariat - pok. 17.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt pn. OMNIBUS POWIATU OPOLSKIEGO , współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013, Działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałania 9.1.2: Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak

 PDFzmiana tresci SIWZ.pdf (309,48KB)

 PDFSIWZ_zsozimek_poprawka z dnia 19_03_2014_godz.11_30.pdf (647,66KB)

  PDFSIWZ_zsozimek.pdf (640,81KB)

PDFzalacznik nr 1 wykaz osob.pdf (247,98KB)

PDFzalacznik nr 2 oswiadczenie z art 24.pdf (369,26KB)

PDFzalacznik nr 3 oswiadczenie z art 22.pdf (330,78KB)

PDFzalacznik nr 4 formularz ofertowy.pdf (461,24KB)

PDFzalacznik nr 5 wzor umowy.pdf (1 011,68KB)

PDFzalacznik nr 6 harmonogram zajec.pdf (606,59KB)

PDFwybor oferty.pdf (507,07KB)

PDFOgłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf (613,40KB)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOCodpowiedzi na zapytania z dnia 09_05_2012.doc (152,00KB)

 

Termomodernizacja budynku warsztatów szkolnych przy ul. Słowackiego 5 w Ozimku
Numer ogłoszenia: 127712 - 2012; data zamieszczenia: 21.04.2012

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane  

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół w Ozimku , ul. Częstochowska 24, 46-040 Ozimek, woj. opolskie, tel. 077 4651918, 4436400, faks 077 4436450.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zs.ozimek.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: edukacja.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Termomodernizacja budynku warsztatów szkolnych przy ul. Słowackiego 5 w Ozimku.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Zakres przedmiotu zamówienia 1.1. Przedmiotem zamówienia jest Termomodernizację budynku warsztatów szkolnych przy ul. Słowackiego 5 w Ozimku. 1.2 Wykonawca zobowiązany będzie do udzielenia 3 - letniej gwarancji na roboty budowlanomontażowe oraz gwarancji na materiał i stolarkę zgodnie z gwarancjami producentów. 1.3 W przypadku zlecenia wykonania części przedmiotu zamówienia przez podwykonawcę wymagane jest, aby wykonawca wskazał w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom. 1.4 Zamawiający nie przewiduje zebrania z Wykonawcami..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.10.00-8, 45.32.00.00-6, 45.42.10.00-4, 45.26.25.00-6, 45.26.10.00-4, 45.44.21.00-8.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 20.08.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie 20.000 zł ( słownie dwadzieścia tysięcy złotych) w formie gotówki na rachunek bankowy ZS nr: 62 8907 1050 2004 3000 0374 0005 Zamawiający nie dopuszcza wniesienia wadium w formie weksla, gwarancji ubezpieczeniowej, gwarancji bakowej. Potwierdzenie wpłaty wadium należy dołączyć do dokumentów ofertowych.

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • potwierdzenie w załączniku nr 3 SIWZ oraz w części III ust. 1 siwz.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • potwierdzenie w załączniku nr 3 SIWZ oraz w części III ust. 1 siwz.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • potwierdzenie w załączniku nr 3 SIWZ oraz w części III ust. 1 siwz.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • potwierdzenie w załączniku nr 3 SIWZ oraz w części III ust. 1 siwz.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • potwierdzenie w załączniku nr 3 SIWZ oraz w części III ust. 1 siwz.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 •  

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://zsozimek.biuletyn.info.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: ul.Częstochowska 24 46-040 Ozimek.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 23.05.2012 godzina 12:00, miejsce: Ofertę należy złożyć w siedzibie Zespołu Szkół w Ozimku, ul. Częstochowska 24, Sekretariat - pokój 17..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt pn. Ograniczenie niskiej emisji w jednostkach organizacyjnych Powiatu Opolskiego współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 inwestujemy w Twoją przyszłość.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

ogłoszenie wyniku przetargu:

-------------------------------------------------------------

DOCinformacja z części jawnej z otwarcia ofert.doc (216,50KB)

DOCWybór oferty.doc (222,00KB)

 

 

aktualne załączniki  /38/  :

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

DOCodpowiedzi na zapytania z dnia 09_05_2012.doc (152,00KB)

PDFDocieplenia__Ozimek warsztaty szkoła.pdf (304,79KB)

PDFINWENTARYZACJA FOTOGRAFICZNA.pdf (1,58MB)

PDFOpis techniczny Ozimek.pdf (638,28KB)

PDFOzimek SWIZ.pdf (316,37KB)

PDFPrzedmiar robót.pdf (70,21KB)

PDFRYS 1 Usytuowanie budynku.pdf (9,47MB)

PDFRYS 11 Zestawienie stolarki.pdf (328,97KB)

PDFRYS 12 Elewacja północna, zachodnia, wschodnia -kolorystyk.pdf (1,43MB)

PDFRYS 13.Zestawienie stolarki.pdf (181,00KB)

PDFRYS 14 Elewacjapółnocna, południowa -Patio I -kolorystyka.pdf (376,93KB)

PDFRYS 15 Elewacja wschodnia, zachodnia -Patio I -kolorystyka.pdf (200,14KB)

PDFRYS 16 Elewacja PŁD., PN., WSCH., ZACH. -Patio II -koloryst.pdf (331,84KB)

PDFRYS 17 DOCIEPLENIE PRZY ATTYCE.pdf (240,68KB)

PDFRYS 18 DOCIEPLENIE PRZY ATTYCEROZWIĄZANIE OCIEPLENIA OŚCIEŻA.pdf (222,38KB)

PDFRYS 19 ROZWIĄZANIE OCIEPLENIA NADPROŻA OKIENNEGO DRZWIOWEG2.pdf (221,86KB)

PDFRYS 19 ROZWIĄZANIE OCIEPLENIA NADPROŻA OKIENNEGO DRZWIOWEGO.pdf (221,86KB)

PDFRYS 2 Elewacja północna.pdf (389,30KB)

PDFRYS 20 ROZWIĄZANIE OCIEPLENIA POD OKNEM.pdf (187,00KB)

PDFRYS 21 ROZWIĄZANIE OCIEPLENIA W NAROŻNIKU ZEWNĘTRZNYM.pdf (173,03KB)

PDFRYS 22 ROZWIĄZANIE OCIEPLENIA W NAROŻNIKU WEWNĘTRZNYM.pdf (162,85KB)

PDFRYS 3 Elewacja wschodnia.pdf (307,94KB)

PDFRYS 4 Elewacja południowa, zachodnia.pdf (183,07KB)

PDFRYS 5 Elewacja północna -Patio I.pdf (271,99KB)

PDFRYS 6 Elewacja zachodnia, wschodnia -Patio I.pdf (246,73KB)

PDFRYS 7 Elewacja południowa -Patio I.pdf (278,88KB)

PDFRYS 8 Elewacja północna wschodnia -Patio II.pdf (285,50KB)

PDFRYS 9 Elewacja południowa i zachodnia -Patio II.pdf (270,96KB)

PDFSpecyfikacja techniczna wykonania i odbiorurobót budowlanych.pdf (196,15KB)

PDFrozbiórki (125,42KB)

PDFspecyfikacje (137,08KB)

PDFspecyfikacje (160,40KB)

PDFspecyfikacje (220,18KB)

PDFspecyfikacje (149,12KB)

PDFdocieplenie stropodachu (153,29KB)

PDFST_0.07 obróbki blacharskie.pdf (138,56KB)

PDFpokrycia dachowe (171,58KB)

PDFST_0.09 rusztowania.pdf (119,17KB)

PDFinstalacja odgromowa (137,90KB)