Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zamówienia publiczne powyżej 30000 €

Ozimek, 16.03.2014

1/2014   Przetarg nieograniczony na:

 Prowadzenie zajęć dydaktyczno - wyrównawczych, zajęć pozalekcyjnych ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych oraz zajęć z doradztwa zawodowego w Zespole Szkół w Ozimku.
Numer ogłoszenia: 87934 - 2014; data zamieszczenia: 16.03.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół w Ozimku , ul. Częstochowska 24, 46-040 Ozimek, woj. opolskie, tel. 77 4651918, 4436400, faks 77 4436450.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zs.ozimek.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: edukacja.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Prowadzenie zajęć dydaktyczno - wyrównawczych, zajęć pozalekcyjnych ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych oraz zajęć z doradztwa zawodowego w Zespole Szkół w Ozimku..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1 Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przeprowadzeniu zajęć: dydaktyczno - wyrównawczych, pozalekcyjnych ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych oraz z doradztwa zawodowego dla młodzieży uczęszczającej do Publicznego Gimnazjum Zespołu Szkół w Ozimku, Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Zespołu Szkól w Ozimku w ramach realizacji projektu pn. OMNIBUS POWIATU OPOLSKIEGO , współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013, Działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałania 9.1.2: Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. 1 ) Blok I zajęć dydaktyczno-wyrównawczych oraz specjalistycznych służących wyrównywaniu dysproporcji - Publiczne Gimnazjum i Publiczne Liceum Ogólnokształcące Zespołu Szkół w Ozimku. Cześć I - zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka polskiego w gimnazjum i w liceum łącznie 64h Cześć II - zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka angielskiego w gimnazjum i w liceum łącznie 64h Cześć III - zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka niemieckiego w gimnazjum i w liceum łącznie 64h Cześć IV - zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki w gimnazjum łącznie 64h Cześć V - zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki w gimnazjum łącznie 32h Cześć VI - zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki w liceum łącznie 64h 2 ) Blok II zajęć pozalekcyjnych dla uczniów ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych - Publiczne Gimnazjum i Publiczne Liceum Ogólnokształcące Zespołu Szkół w Ozimku. Cześć I - zajęcia przygotowujące do matury w liceum w zakresie podstawowym i rozszerzonym łącznie 96 4h Cześć II - zajęcia kółka matematycznego w gimnazjum łącznie 32h Cześć III - zajęcia kółka z fizyki w gimnazjum łącznie 32h Cześć IV - zajęcia kółka z chemii w gimnazjum łącznie 32h Cześć V - zajęcia kółka z biologii w gimnazjum i w liceum łącznie 64h Cześć VI - zajęcia kółka z geografii w gimnazjum i w liceum łącznie 64h Część VII - zajęcia kółka z historii i wos w gimnazjum łącznie 32h Część VIII - zajęcia kółka z historii i wos w liceum łącznie 32h Część IX - zajęcia Klubu dobrej książki w gimnazjum i w liceum łącznie 64h Część X - zajęcia Klubu dyskusyjnego z języka angielskiego w gimnazjum i w liceum łącznie 64h Część XI - zajęcia z techniki, kółko fotograficzne i informatyczne w gimnazjum i w liceum łącznie 64h 3 ) Blok III poradnictwa i doradztwa edukacyjno-zawodowego- Publiczne Gimnazjum i Publiczne Liceum Ogólnokształcące Zespołu Szkół w Ozimku. Cześć I - zajęcia z doradztwa zawodowego w Szkolnym Ośrodku Kariery w gimnazjum i w liceum łącznie 64h.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4, 80.31.00.00-0.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 18.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 28.02.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy : posiadają uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, co udokumentują poprzez złożenie dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień do wykonywania działalności związanej z przedmiotem niniejszego zamówienia;
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • posiadają wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia. Doświadczenie zawodowe tj.: co najmniej 5-letnie doświadczenie w pracy jako nauczyciel w szkolnictwie. (należy podać liczbę lat pracy jako nauczyciel w szkolnictwie). Wymagany jest dokument poświadczający doświadczenie zawodowe potwierdzony przez dyrektora szkoły. dyrektora gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalnej w zależności od wybranej części zamówienia.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - dotyczy każdej z części zamówienia; wykażą osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia (Załącznik nr 3 do SIWZ)
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Wykonawca w celu potwierdzenia dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia musi wykazać, że dysponuje zespołem zdolnym do realizacji zamówienia, a w szczególności osobą odpowiedzialną za świadczenie usługi która: - posiada wykształcenie wyższe kierunkowe z przygotowaniem pedagogicznym tj.: ukończone studia wyższe (należy podać nazwę uczelni, rok ukończenia studiów oraz kierunek).Wymagane jest załączenie potwierdzonej kserokopii dyplomu ukończenia studiów wyższych o kierunku wymaganym do prowadzenia określonych zajęć w projekcie. - posiada doświadczenie zawodowe tj.: co najmniej 5-letnie doświadczenie w pracy jako nauczyciel w szkolnictwie. (należy podać liczbę lat pracy jako nauczyciel w szkolnictwie). Wymagany jest dokument poświadczający doświadczenie zawodowe potwierdzony przez dyrektora szkoły. dyrektora gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalnej w zależności od wybranej części zamówienia.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • znajdują się w odpowiedniej sytuacji ekonomicznej i finansowej: co udokumentują poprzez złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (Załącznik nr 3 do SIWZ)

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://zsozimek.biuletyn.info.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zespół Szkół w Ozimku 46-040 Ozimek ul. Częstochowska 24.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 24.03.2014 godzina 10:00, miejsce: Oferty należy składać w Zespole Szkół w Ozimku ul. Częstochowska 24,Ozimek, sekretariat - pok. 17.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt pn. OMNIBUS POWIATU OPOLSKIEGO , współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013, Działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałania 9.1.2: Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak

 PDFzmiana tresci SIWZ.pdf

 PDFSIWZ_zsozimek_poprawka z dnia 19_03_2014_godz.11_30.pdf

  PDFSIWZ_zsozimek.pdf

PDFzalacznik nr 1 wykaz osob.pdf

PDFzalacznik nr 2 oswiadczenie z art 24.pdf

PDFzalacznik nr 3 oswiadczenie z art 22.pdf

PDFzalacznik nr 4 formularz ofertowy.pdf

PDFzalacznik nr 5 wzor umowy.pdf

PDFzalacznik nr 6 harmonogram zajec.pdf

PDFwybor oferty .pdf

PDFOgłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOCodpowiedzi na zapytania z dnia 09_05_2012.doc

 

Termomodernizacja budynku warsztatów szkolnych przy ul. Słowackiego 5 w Ozimku
Numer ogłoszenia: 127712 - 2012; data zamieszczenia: 21.04.2012

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane  

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół w Ozimku , ul. Częstochowska 24, 46-040 Ozimek, woj. opolskie, tel. 077 4651918, 4436400, faks 077 4436450.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zs.ozimek.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: edukacja.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Termomodernizacja budynku warsztatów szkolnych przy ul. Słowackiego 5 w Ozimku.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Zakres przedmiotu zamówienia 1.1. Przedmiotem zamówienia jest Termomodernizację budynku warsztatów szkolnych przy ul. Słowackiego 5 w Ozimku. 1.2 Wykonawca zobowiązany będzie do udzielenia 3 - letniej gwarancji na roboty budowlanomontażowe oraz gwarancji na materiał i stolarkę zgodnie z gwarancjami producentów. 1.3 W przypadku zlecenia wykonania części przedmiotu zamówienia przez podwykonawcę wymagane jest, aby wykonawca wskazał w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom. 1.4 Zamawiający nie przewiduje zebrania z Wykonawcami..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.10.00-8, 45.32.00.00-6, 45.42.10.00-4, 45.26.25.00-6, 45.26.10.00-4, 45.44.21.00-8.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 20.08.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie 20.000 zł ( słownie dwadzieścia tysięcy złotych) w formie gotówki na rachunek bankowy ZS nr: 62 8907 1050 2004 3000 0374 0005 Zamawiający nie dopuszcza wniesienia wadium w formie weksla, gwarancji ubezpieczeniowej, gwarancji bakowej. Potwierdzenie wpłaty wadium należy dołączyć do dokumentów ofertowych.

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • potwierdzenie w załączniku nr 3 SIWZ oraz w części III ust. 1 siwz.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • potwierdzenie w załączniku nr 3 SIWZ oraz w części III ust. 1 siwz.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • potwierdzenie w załączniku nr 3 SIWZ oraz w części III ust. 1 siwz.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • potwierdzenie w załączniku nr 3 SIWZ oraz w części III ust. 1 siwz.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • potwierdzenie w załączniku nr 3 SIWZ oraz w części III ust. 1 siwz.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 •  

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://zsozimek.biuletyn.info.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: ul.Częstochowska 24 46-040 Ozimek.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 23.05.2012 godzina 12:00, miejsce: Ofertę należy złożyć w siedzibie Zespołu Szkół w Ozimku, ul. Częstochowska 24, Sekretariat - pokój 17..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt pn. Ograniczenie niskiej emisji w jednostkach organizacyjnych Powiatu Opolskiego współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 inwestujemy w Twoją przyszłość.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

ogłoszenie wyniku przetargu:

-------------------------------------------------------------

DOCinformacja z części jawnej z otwarcia ofert.doc

DOCWybór oferty .doc

 

 

aktualne załączniki  /38/  :

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

DOCodpowiedzi na zapytania z dnia 09_05_2012.doc

PDFDocieplenia__Ozimek warsztaty szkoła.pdf

PDFINWENTARYZACJA FOTOGRAFICZNA.pdf

PDFOpis techniczny Ozimek.pdf

PDFOzimek SWIZ.pdf

PDFPrzedmiar robót.pdf

PDFRYS 1 Usytuowanie budynku.pdf

PDFRYS 11 Zestawienie stolarki.pdf

PDFRYS 12 Elewacja północna, zachodnia, wschodnia -kolorystyk.pdf

PDFRYS 13.Zestawienie stolarki.pdf

PDFRYS 14 Elewacjapółnocna, południowa -Patio I -kolorystyka.pdf

PDFRYS 15 Elewacja wschodnia, zachodnia -Patio I -kolorystyka.pdf

PDFRYS 16 Elewacja PŁD., PN., WSCH., ZACH. -Patio II -koloryst.pdf

PDFRYS 17 DOCIEPLENIE PRZY ATTYCE.pdf

PDFRYS 18 DOCIEPLENIE PRZY ATTYCEROZWIĄZANIE OCIEPLENIA OŚCIEŻA.pdf

PDFRYS 19 ROZWIĄZANIE OCIEPLENIA NADPROŻA OKIENNEGO DRZWIOWEG2.pdf

PDFRYS 19 ROZWIĄZANIE OCIEPLENIA NADPROŻA OKIENNEGO DRZWIOWEGO.pdf

PDFRYS 2 Elewacja północna.pdf

PDFRYS 20 ROZWIĄZANIE OCIEPLENIA POD OKNEM.pdf

PDFRYS 21 ROZWIĄZANIE OCIEPLENIA W NAROŻNIKU ZEWNĘTRZNYM.pdf

PDFRYS 22 ROZWIĄZANIE OCIEPLENIA W NAROŻNIKU WEWNĘTRZNYM.pdf

PDFRYS 3 Elewacja wschodnia.pdf

PDFRYS 4 Elewacja południowa, zachodnia.pdf

PDFRYS 5 Elewacja północna -Patio I.pdf

PDFRYS 6 Elewacja zachodnia, wschodnia -Patio I.pdf

PDFRYS 7 Elewacja południowa -Patio I.pdf

PDFRYS 8 Elewacja północna wschodnia -Patio II.pdf

PDFRYS 9 Elewacja południowa i zachodnia -Patio II.pdf

PDFSpecyfikacja techniczna wykonania i odbiorurobót budowlanych.pdf

PDFrozbiórki

PDFspecyfikacje

PDFspecyfikacje

PDFspecyfikacje

PDFspecyfikacje

PDFdocieplenie stropodachu

PDFST_0.07 obróbki blacharskie.pdf

PDFpokrycia dachowe

PDFST_0.09 rusztowania.pdf

PDFinstalacja odgromowa