Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rekrutacja

 

Rekrutacja do Zespołu Szkół w Ozimku odbywa się w sposób elektroniczny. Link do systemu:

https://opolskie.edu.com.pl/kandydat/app/

 

Zasady rekrutacji uczniów do Zespołu Szkół w Ozimku na rok szkolny 2022/2023

 Rekrutacja do klas pierwszych ZS Ozimek  będzie się odbywała według następujących zasad:

 1. Rekrutacja obejmuje nabór do wszystkich oddziałów klas pierwszych.
 2. Limit miejsc w poszczególnych klasach wynosi 25 uczniów ( w klasie 1TF 16 uczniów)
 3. Kandydat ubiegający się o przyjęcie do naszej szkoły może uzyskać maksymalnie 200 punktów, w tym:
  1. 100 punktów za wynik egzaminu w ostatniej klasie szkoły podstawowej (po 35 punktów za egzamin z języka polskiego i matematyki oraz 30 punktów za egzamin z języka obcego):
   1. język polski 1% odpowiada 0,35 pkt.
   2. matematyka 1% odpowiada 0,35 pkt.
   3. język obcy nowożytny – poziom podstawowy 1% odpowiada 0,3 pkt.
  2. maksymalnie 18 punktów za ocenę z języka polskiego
  3. maksymalnie 18 punktów za ocenę z matematyki
  4. maksymalnie 36 punktów z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych:

            Liceum

            1A -klasa artystyczno-medialna

            1B klasa turystyczno- językowa 

            1C – klasa psychologiczno - pedagogiczna - medyczna

            Technikum

1TI- technik informatyk 

1TF – technik fotografii i multimediów 

 

            Szkoła Branżowa I Stopnia

1WA – klasa wielozawodowa – zajęcia techniczne, język angielski lub język niemiecki

 1. Przeliczenia ocen na punkty należy dokonać według następującego sposobu: celujący - 18 pkt. bardzo dobry - 17 pkt. dobry - 14 pkt. dostateczny - 8 pkt. dopuszczający - 2 pkt.
  1. maksymalnie 28 punktów za inne wpisane na świadectwie osiągnięcia:
   • 7 punktów za ukończenie szkoły podstawowej z wyróżnieniem
   • 3 punkty za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu
   • maksymalnie 18 punktów za osiągnięcia w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych.
  2. Laureaci i finaliści przedmiotowych olimpiad ogólnopolskich przyjmowani będą niezależnie od kryteriów.
  3. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu ponadwojewódzkim i wojewódzkim przyjmowani będą niezależnie od kryteriów.                                                           
 2. O zakwalifikowaniu się do danego oddziału decydować będzie liczba punktów, jakie uzyskali kandydaci.
 3. Kandydatom, którzy nie zakwalifikowali się do danego oddziału, komisja może zaproponować naukę w innym oddziale.
 4. Kandydaci będą przyjmowani do szkoły aż do wyczerpania miejsc.
 5. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjnym brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria:
  • wielodzietność rodziny kandydata,
  • niepełnosprawność kandydata,
  • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
  • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
  • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
  • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
  • objęcie kandydata pieczą zastępczą,