Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zamówienia publiczne poniżej 30000 €

 Ozimek, 20.05.2014

Ozimek: Prowadzenie zajęć dydaktyczno - wyrównawczych, zajęć pozalekcyjnych ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych w Zespole Szkół w Ozimku..
Numer ogłoszenia: 169496 - 2014; data zamieszczenia: 20.05.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół w Ozimku , ul. Częstochowska 24, 46-040 Ozimek, woj. opolskie, tel. 077 4651918, 4436400, faks 077 4436450.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: edukacja.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Prowadzenie zajęć dydaktyczno - wyrównawczych, zajęć pozalekcyjnych ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych w Zespole Szkół w Ozimku...

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przeprowadzeniu zajęć: dydaktyczno - wyrównawczych, pozalekcyjnych ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych w Publicznym Gimnazjum Zespołu Szkół w Ozimku, w ramach realizacji projektu pn. OMNIBUS POWIATU OPOLSKIEGO , współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013, Działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałania 9.1.2: Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.Blok II zajęć pozalekcyjnych dla uczniów ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych - Publiczne Gimnazjum i Publiczne Liceum Ogólnokształcące Zespołu Szkół w Ozimku. Cześć VI - zajęcia kółka z geografii w gimnazjum łącznie 61h..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4, 80.31.00.00-0.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 28.02.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

 • przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy : posiadają uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, co udokumentują poprzez złożenie dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień do wykonywania działalności związanej z przedmiotem niniejszego zamówienia;
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • posiadają wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia. Doświadczenie zawodowe tj.: co najmniej 5-letnie doświadczenie w pracy jako nauczyciel w szkolnictwie. (należy podać liczbę lat pracy jako nauczyciel w szkolnictwie). Wymagany jest dokument poświadczający doświadczenie zawodowe potwierdzony przez dyrektora szkoły. dyrektora gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalnej w zależności od wybranej części zamówienia
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - dotyczy każdej z części zamówienia; wykażą osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia (Załącznik nr 3 do SIWZ)
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Wykonawca w celu potwierdzenia dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia musi wykazać, że dysponuje zespołem zdolnym do realizacji zamówienia, a w szczególności osobą odpowiedzialną za świadczenie usługi która: - posiada wykształcenie wyższe kierunkowe z przygotowaniem pedagogicznym tj.: ukończone studia wyższe (należy podać nazwę uczelni, rok ukończenia studiów oraz kierunek).Wymagane jest załączenie potwierdzonej kserokopii dyplomu ukończenia studiów wyższych o kierunku wymaganym do prowadzenia określonych zajęć w projekcie. - posiada doświadczenie zawodowe tj.: co najmniej 5-letnie doświadczenie w pracy jako nauczyciel w szkolnictwie. (należy podać liczbę lat pracy jako nauczyciel w szkolnictwie). Wymagany jest dokument poświadczający doświadczenie zawodowe potwierdzony przez dyrektora szkoły. dyrektora gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalnej w zależności od wybranej części zamówienia.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • znajdują się w odpowiedniej sytuacji ekonomicznej i finansowej: co udokumentują poprzez złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (Załącznik nr 3 do SIWZ)

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://zsozimek.biuletyn.info.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zespół Szkół w Ozimku 46-040 Ozimek ul. Częstochowska 24..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.05.2014 godzina 10:00, miejsce: Oferty należy składać w Zespole Szkół w Ozimku ul. Częstochowska 24,Ozimek, sekretariat - pok. 17..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt pn. OMNIBUS POWIATU OPOLSKIEGO , współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013, Działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałania 9.1.2: Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych...

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak

PDFSIWZ_zsozimek.pdf (636,86KB)

PDFzalacznik nr 1 wykaz osob.pdf (247,98KB)

PDFzalacznik nr 2 oswiadczenie z art 24.pdf (369,26KB)

PDFzalacznik nr 3 oswiadczenie z art 22.pdf (330,78KB)

PDFzalacznik nr 4 formularz ofertowy.pdf (461,24KB)

PDFzalacznik nr 5 wzor umowy.pdf (1 011,68KB)

PDFzalacznik nr 6 harmonogram zajec.pdf (606,59KB)

PDFwybor oferty.pdf (467,09KB)

PDFogłoszenie o udzieleniu zamowienia_mw.pdf (435,78KB)