Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Deklaracja dostępności

Zespół Szkół w Ozimku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: Biuletyn Informacji Publicznej Zespołu Szkół w Ozimku.

Status pod względem zgodności

Strona internetowa jest zgodna z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 2021-11-29.

Metoda przygotowania oświadczenia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z osobą lub odpowiedzialną komórką organizacyjną: Tomasz Ciekalski,, zsozimek@wodip.opole.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 774651918. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich:

https://www.rpo.gov.pl/

Dane teleadresowe podmiotu publicznego:

46-040 Ozimek, ul. Częstochowska 24
Tel.: +48774651918
Faks: +48774436450
E-mail:
Strona internetowa: www.zs.ozimek.pl

Dostępność architektoniczna

Zespół Szkół w Ozimku
Adres: ul. Częstochowska 24, 46-040 Ozimek

Budynek nie jest przystosowany do obsługi osób niepełnosprawnych.
Budynek szkoły otoczony jest dwoma ulicami: od północnego zachodu znajduje się główne wejście do szkoły od ulicy Częstochowskiej, od południowego zachodu znajduję się tylne wejście do szkoły od ulicy Juliusza Słowackiego.
Dostęp do budynku - Do budynku prowadzą ośmiostopniowe schody z poręczą. Przy tylnym wejściu do budynku znajdują się pięciostopniowe schody bez poręczy ale z podjazdem dla wózków inwalidzkich. W budynku szkoły znajdują się następujące sale:

Parter – 6 sal do przedmiotów ogólnokształcących, sala gimnastyczna, portiernia

I piętro – dwie pracowni informatyczne oraz dwie sale ogólnokształcące, serwerownia, pokój nauczycielski, sekretariat, księgowość i kadry oraz gabinety dyrektora i wicedyrektora

II piętro – jedna pracownia informatyczna, 6 sal ogólnokształcących, gabinet pielęgniarki szkolnej, gabinet psychologa/pedagoga szkolnego.

Sekretariat, gabinet dyrektora - Na pierwszym piętrze po lewej stronie znajduje się gabinet wice-dyrektora, obok niego na prawo pokój nauczycielski, następnie sekretariat z gabinetem dyrektora.
Wyjścia ewakuacyjne - oznaczenia - W budynku są oznaczone wyjścia ewakuacyjne. Nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a i oznaczeń w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
Windy - W budynku nie ma windy ułatwiającej poruszanie się osobom niepełnosprawnym.
Parking - Na terenie szkoły nie ma typowych, wyznaczonych miejsc parkingowych, natomiast znajdują się one w obrębie szkoły na około 30 miejsc. W obrębie szkoły nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
Toalety - Na końcu korytarza na parterze znajdują się toaleta dla dziewcząt i pracowników szkoły, na piętrze pierwszym oraz drugim jest toaleta dla chłopców i pracowników szkoły. Toalety nie są przystosowanie dla osób niepełnosprawnych.

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego:

Brak dostępności tłumacza języka migowego.